Humanisme

Is het niet de bedoeling dat we ieder op eigen wijze invulling mogen geven aan ons bestaan?

Humanisme bestaat  net zoals vele godsdiensten en levensbeschouwingen in talrijke vormen. Iedereen is vrij om hieruit te kiezen. Het is zeker niet de bedoeling dat wij met de komst van Het Barnevelds een bepaalde vorm van humanisme willen opdringen. Daarom nodigen wij u uit om met behulp van onderstaande links te lezen wat humanisme kan inhouden om vervolgens zelf te bepalen wat u hiermee wil. Mocht u nog meer aanbevelingen hebben?  Geef ons dit door via : hetbarnevelds@gmail.com

Wat is humanisme?

http://www.humanistischverbond.nl/humanisme

Ons eerste doel met Het Barnevelds is om goed onderwijs te waarborgen, net zoals alle andere scholen voor voortgezet onderwijs in Barneveld. Onderwijs dat met behulp van de kerndoelen en de eindtermen leidt naar een volwaardig diploma. De humanistische identiteit wil zorg dragen voor:

  • Het kennis nemen van waarden en normen die passen in de cultuur van onze samenleving.
  • Het leren samenwerken ter bevordering van de eigen   ontplooiing en de eigen identiteit in respect voor de
    ontplooiing en de identiteit van de ander.
  • Het leren streven naar een democratie waarin vrijheid, gerechtigdheid, verdraagzaamheid, eerbied voor de
    menselijke waardigheid en de medemenselijkheid centraal staan.
  • Onderwijs zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing en met eerbiediging van ieders
    godsdienst of levensbeschouwing.

Dit is eigenlijk niet raar maar heel gewoon.

Wees welkom op Het Barnevelds!